KUCK NET EWECH

An Zäite wéi dësen ass et ëmsou méi wichteg zesummen ze stoen a solidaresch ze sinn. D’Situatioun vu Flüchtlingen op de griicheschen Inselen ass mënschenonwierdeg.

Do dierfe mir net ewech kucken!

Deel dëse Video a maach deng Kolleegen drop opmierksam! So och du “Kuck net ewech”, film dech a schéck eis et fir Deel vum Video ze ginn. Wéi?

1. Film dech an engem schwaarzen T-Shirt mat wäissem Hannergrond.

2. So ‘Kuck net ewech’ an där Sprooch déis du wëlls.

3. Idealerweis vertikal filmen a schéck eis däi Video op: info@association-narin.com

Informatiounen zur Situatioun fënns de hei:
https://www.unhcr.org

E grousse Merci un den Daniel Lang fir d'Musek, dem Loris Laera fir seng technesch Hëllef, an natierlech e grousse Merci un all déi Leit fir hir Contributiounen zum Video.

Human To Human

Wanns du net méi ewech kucke wëlls an eng ONG ënnerstëtze wëlls, da mach en Don a spent sou vill wéis du wëlls/kanns. Als Merci kriss de e "Human to Human" T-Shirt. Fir den T-Shirt ze kréien, fëll dëse Formulaire aus :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM73Js1J7g7OOzSpWGgy_hf6mMcOdEuOo4qyNA2oVf2nNBbg/viewform?usp=sf_link

Les activités de l'Association Narin a.s.b.l. sont soutenues par le projet "mateneen" de l'Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.

http://www.oeuvre.lu/initiatives/mateneen/

© 2017 by Association Narin